Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Формат: doc

Дата создания: 18.04.2001

Размер: 6.32 KB

Скачать дипломную работу

Проект (Тираж 14.03.2001)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про спеціального прокурора та спеціальних слідчих

Цей Закон відповідно до статей 19, 89, 92, 111, 121 - 123, 151 Конституції України визначає правові та організаційні засади діяльності спеціального прокурора та спеціальних слідчих під час процедури імпічменту Президента України та притягнення його до кримінальної відповідальності.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус спеціального прокурора

Спеціальний прокурор є посадовою особою, яка призначається Верховною Радою України на період роботи спеціальної тимчасової слідчої комісії, створеної відповідно до вимог частини третьої статті 111 Конституції України.

Спеціальний прокурор:

бере участь у проведенні розслідування спеціальною тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради, створеною відповідно до вимог частини 3 статті 111 Конституції України, в разі прийняття Верховною Радою України постанови про порушення процедури імпічменту Президента України і призначення відповідної слідчої комісії спеціальний прокурор на протязі доби порушує кримінальну справу за ознаками злочинів, на підставі яких прийнята постанова Верховної Ради України, а також здійснює нагляд за додержанням вимог Конституції України та законів України під час проведення цього розслідування;

вносить на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо персонального складу спеціальних слідчих для участі у проведенні розслідування тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради, створеною відповідно до вимог частини 3 статті 111 Конституції України;

Спеціальний прокурор; у межах своєї компетенції діє незалежно від будь-яких державних органів і посадових осіб та є підзвітним Верховній Раді України.

Стаття 2. Статус спеціальних слідчих

Спеціальні слідчі є підпорядковані спеціальному прокурору посадові особи, які за постановою Верховної Ради України включаються до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, створеної відповідно до вимог частини 3 статті 111 Конституції України.

Стаття 3. Правові засади діяльності спеціального прокурора та спеціальних слідчих

Діяльність спеціального прокурора та спеціальних слідчих реґламентується Конституцією України, Кримінально-процесуальним кодексом України, а також іншими законами України з особливостями, встановленими цим Законом.

Жодний інший орган державної влади чи посадова особа не можуть приймати рішень з питань, віднесених до компетенції спеціального прокурора та спеціальних слідчих.

Розділ II. ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ. ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАДИ, ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОКУРОРА І СПЕЦІАЛЬНИХ СЛІДЧИХ

Стаття 4. Вимоги до кандидатів на посади спеціального прокурора та спеціальних слідчих

Спеціальним прокурором може бути призначений громадянин України, який не менше 10 років займав посади, пов'язані із здійсненням нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, на день призначення досяг 40 років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту.

Спеціальним слідчим може бути призначений громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та досвід роботи у слідчих органах не менше ніж на протязі 5 років.

Не може бути призначено на посаду спеціального прокурора, а так само на посаду спеціального слідчого особа, яка не має права голосу, або стосовно якої набрав законної сили вирок суду за вчинення тяжкого умисного злочину, або яка має не погашену та не зняту в установленому законом порядку судимість за будь-який інший злочин.

Стаття 5. Несумісність посади спеціального прокурора та спеціального слідчого

Спеціальний прокурор та спеціальний слідчий не можуть мати представницького мандату, обіймати будь-які інші посади в органах державної влади, виконувати іншу оплачувану чи неоплачувану роботу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності. На період роботи в якості спеціального прокурора чи спеціального слідчого ці особи зобов'язані призупинити своє членство у будь-якій політичній партії. За наявності обставин, зазначених у частинах першій чи другій цієї статті, кандидат не може бути призначений на посаду спеціального прокурора та спеціального слідчого.

Якщо обставини, зазначені у частині першій цієї статті, виникли під час діяльності спеціального прокурора або спеціального слідчого, вони повинні усунути їх протягом десяти днів, а у разі неможливості усунути їх у той же термін зробити заяву про відмову виконувати будь-які інші доручення чи повноваження, крім обов'язків спеціального прокурора або спеціального слідчого.

У разі невиконання вимог частини другої цієї статті повноваження спеціального прокурора чи спеціального слідчого припиняються у встановленому цим Законом порядку.

Стаття 6. Призначення спеціальних слідчих

Спеціальні слідчі призначаються на посаду Верховною Радою України за наявності згоди профільного Комітету.

Стаття 7. Припинення повноважень та звільнення з посади спеціального прокурора та спеціальних слідчих

Повноваження спеціального прокурора та спеціальних слідчих припиняються у випадках:

1) припинення повноважень відповідної тимчасової слідчої комісії;

2) дострокового припинення повноважень спеціального прокурора і спеціального слідчого за постановою Верховної Ради України, прийнятою на підставі подання профільного Комітету.

Розділ III. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОКУРОРА ТА СПЕЦІАЛЬНИХ СЛІДЧИХ

Стаття 8. Фінансування діяльності спеціального прокурора та спеціальних слідчих

Фінансування діяльності спеціального прокурора та спеціальних слідчих провадиться за рахунок Державного бюджету України в межах коштів, виділених на фінансування діяльності Верховної Ради України.

Спеціальний прокурор затверджує та виконує кошторис своїх витрат у межах виділених коштів.

Фінансова звітність подається спеціальним прокурором у порядку, встановленому законодавством України.

Розділ IV. ПОВНОВАЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОКУРОРА І СПЕЦІАЛЬНИХ СЛІДЧИХ

Стаття 9. Повноваження спеціального прокурора щодо здійснення нагляду за додержанням законів

Спеціальний прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням Конституції України та законів України, у межах компетенції, визначеної цим Законом, у повному обсязі користується повноваженнями прокурора, передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом України, а також іншими законами, якими визначаються повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за розглядом заяв повідомлень про злочини, оперативно-розшуковою діяльністю, дізнанням та досудовим слідством.

Стаття 10. Повноваження спеціального слідчого

Під час виконання обов'язків та в межах компетенції, визначеної цим Законом, спеціальний слідчий користується у повному обсязі повноваженнями слідчого, передбаченими кримінальнопроцесуальним законодавством.

Стаття 11. Подання спеціального прокурора про порушення тимчасовою спеціальною слідчою комісією вимог Конституції України

При виявленні порушень вимог Конституції України в діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії, утвореної на підставі частини третьої статті 111 Конституції України, спеціальний прокурор невідкладно вносить подання до Верховної Ради України, яке розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України позачергово.

За результатами розгляду подання Верховна Рада України приймає відповідну постанову.

Стаття 12. Висновки спеціального прокурора щодо додержання вимог Конституції України та законів України спеціальною тимчасовою слідчою комісією

На засіданні Верховної Ради України, на якому розглядаються висновки і пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії про результати розслідування в порядку імпічменту Президента України, спеціальний прокурор доповідає Верховній Раді України свої висновки щодо додержання цією комісією вимог Конституції України та чинного законодавства.

Стаття 13. Доручення правоохоронним органам

Спеціальний прокурор та спеціальний слідчий під час проведення розслідування у складі спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, створеної відповідно до вимог частини 3 статті 111 Конституції України, можуть доручати будь яким органам, підрозділам та посадовим особам органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, податкової міліції, іншим правоохоронним органам держави проведення відповідних службових розслідувань та перевірок, виконання необхідних слідчих дій та оперативнорозшукових заходів.

Доручення керівникам правоохоронних органів держави може давати лише спеціальний прокурор.

Стаття 14. Відповідальність за невиконання доручень спеціального прокурора чи спеціального слідчого

Відповідальність за належне і своєчасне виконання доручень та постанов спеціального прокурора та спеціального слідчого покладається на керівника (виконуючого обов'язки керівника) органу, підрозділу, або посадову особу, якій адресоване це доручення.

Стаття 15. Виклик спеціального прокурора та спеціального слідчого

Особи, викликані спеціальним прокурором чи спеціальним слідчим у зв'язку з виконанням ними обов'язків, покладених цим Законом, зобов'язані з'явитись в зазначені місце і час та дати вичерпні пояснення або показання з приводу обставин, що перевіряються (розслідуються) з додержанням при цьому вимог частини 1 статті 63 Конституції України.

Якщо викликана особа не з'явиться без поважних причин, спеціальний прокурор та спеціальний слідчий мають право застосувати привід до свідків, потерпілих, обвинувачених та інших осіб у порядку визначеному Кримінально-процесуальним Кодексом України.

Стаття 16. Виконання, оскарження, призупинення та скасування постанов і подань спеціального прокурора

Призупинення виконання постанови спеціального прокурора не допускається. Постанови чи подання спеціального прокурора скасовується виключно спеціальним прокурором або рішенням суду.

Постанови спеціального прокурора виконуються у тому ж порядку і тими ж органами, що і відповідні судові рішення. Невиконання цих рішень посадовими та іншими особами тягне за собою таку ж відповідальність, як і невиконання відповідних судових рішень.

У разі, якщо посадова особа заважає проведенню розслідування, спеціальний прокурор має права винести постанову про тимчасове відсторонення цієї посадової особи від займаної посади.

Постанови і подання спеціального прокурора можуть бути оскаржені до суду у порядку, визначеному законом України, їх розгляд покладається на колегію у кримінальних справах Верховного Суду України.

Розділ V. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОКУРОРА ТА СПЕЦІАЛЬНИХ СЛІДЧИХ

Стаття 17. Незалежність спеціального прокурора та спеціальних слідчих

Спеціальний прокурор та спеціальні слідчі у межах компетенції, визначеної цим Законом діють незалежно, керуючись виключно Конституцією України, цим законом та іншими законами України в частині, що не суперечить цьому Закону.

Стаття 18. Виконання слідчих та оперативно-розшукових заходів, які тимчасово обмежують права і свободи людини і громадянина

Рішення про дачу дозволу на виконання слідчих та оперативнорозшукових заходів, які тимчасово обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина по справах, розслідування яких віднесено до виключної компетенції спеціального прокурора, за його поданням приймає Голова Верховного Суду України або його заступник.

Рішення про надання згоди (санкції) на арешт підозрюваного або обвинуваченого у справах, розслідування яких віднесено до виключної компетенції спеціального прокурора, приймається колегією у кримінальних справах Верховного Суду України.

Стаття 19. Охорона спеціального прокурора

Охорона приміщень спеціального прокурора та особиста охорона спеціального прокурора, спеціальних слідчих, здійснюється спеціальним підрозділом Управління державної охорони України.

Керівник цього підрозділу призначається та звільняється з посади за згодою спеціального прокурора. Організація охорони приміщень та забезпечення особистої безпеки спеціального прокурора та спеціальних слідчих погоджується зі спеціальним прокурором.

Стаття 20. Матеріальне і соціальне забезпечення спеціального прокурора та спеціальних слідчих

Заробітна плата спеціального прокурора та спеціальних слідчих складається із посадових окладів, усіх надбавок, передбачених законодавством для працівників прокуратури (за класні чини, вислугу років, у т. ч. за стаж слідчої роботи і т. і.).

Розмір посадового окладу спеціального прокурора встановлюється на рівні розміру окладу голови комітету Верховної Ради України, а розмір окладу спеціального слідчого - на рівні розміру окладу народного депутата України.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

____________